Zásady ochrany osobních údajů

Bohemia design & research s.r.o.
IČ: 141 33 521
sídlo: Masarykovo náměstí 1, Benešov, 25601

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Bohemia design & research s.r.o., IČ: 141 33 521, se sídlem Masarykovo
náměstí 1, Benešov, 25601 (dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“
nebo „nás“
e-mail: dominika@bohemiadesign.cz

 

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Dodavatelé výzkumných softwarů.
 • Výzkumné a designové agentury, které jsou ve smluvním poměru se
  správcem osobních údajů.

2. Zpracovávané osobní údaje, účel, oprávnění ke zpracování a doba zpracování

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Audiovizuální záznam
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Popis účelu zpracování:

Prostřednictvím dotazníků získáváme údaje o potenciálních respondentech, kteří mají zájem účastnit se výzkumů souvisejících s projektem Čitelná Praha. Respondenti, kteří vyplní dotazník, jsou zařazeni do výzkumné databáze.

Pokud profil respondenta odpovídá plánovanému výzkumu/testování, je osloven s pozvánkou do výzkumu, případně s žádostí o výběr konkrétního termínu, ve kterém se chce výzkumu/testování účastnit. Před výzkumem proběhne telefonický hovor s upřesňujícími informacemi k výzkumu o respondentovi. Z telefonátu je pořizována audio nahrávka, aby došlo k řádnému vyhodnocení nových získaných informací. Nahrávka je uchovávána po dobu 6 měsíců od jejího pořízení.

Samotný výzkum probíhá nejrůznějšími formami (např. online, v terénu, ve výzkumné laboratoři). Rozhovor z výzkumu nahráváme (audio, videonahrávky, fotografie), aby mohlo dojít k řádnému vyhodnocení.
Záznamy rozhovorů jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich pořízení.
Fotografie využíváme pro ilustrační účely výzkumu a zajišťujeme, aby respondenta na nich nebylo možné identifikovat.

Prostřednictvím kontaktního formuláře na webu získávám údaje potřebné pro poskytování služeb svým klientům, plnění smlouvy a vedení účetnictví – jste-li můj klient, vaše osobní a fakturační údaje potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Doba zpracování a archivace:

V databázi respondentů budou vaše údaje zpracovávány 3 roky. Nahrávky z telefonického rozhovoru a výzkumu jsou zpracovávány po maximální dobu 6 měsíců po jejich pořízení.

Osobní údaje klientů si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

3. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména spolupracující freelanceři a poskytovatelé námi využívaného software)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv,
  majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR. Někteří zpracovatelé, jejichž software používáme, sídlí v zemích, kde neplatí režim GDPR. Tyto země jsou však tzv. bezpečnými třetími zeměmi, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

4. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailu dominika@bohemiadesign.cz.

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.
Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
datová schránka: qkbaa2n

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 30. 8. 2023.